капітал


капітал
-у, ч.
1) Сукупність коштів (майно, гроші, нерухомість), що приносять прибуток.
••

Авансо́ваний капіта́л — грошовий капітал, признач. для придбання основних засобів, які можуть у майбутньому забезпечити прибуток.

Акти́вний капіта́л — капітал, вільний від боргових зобов'язань.

Акціоне́рний капіта́л — основний капітал акціонерного товариства.

Ба́нківський капіта́л — власні та залучені кошти, що ними оперує банк.

Венчу́рний капіта́л — капітал, що його використовують для фінансування науково-технічних розробок і винаходів.

Вкла́дений капіта́л — кошти, вкладені в активи підприємства акціонерами в обмін на акції.

Гаранті́йний капіта́л — власний капітал приватних акціонерних земельних банків, ощадних банків і страхових товариств у ряді країн.

Гнучки́й капіта́л — капітал, який легко піддається заміщенню.

Гомоге́нний капіта́л — фізичний капітал, однорідний за віковою структурою.

Грошови́й капіта́л — кошти як джерело отримання прибутку, а також кошти, інвестовані в підприємство.

"Ме́ртвий" капіта́л — ще не інвестований або вкладений у недохідні інвестиції капітал.

Обіго́вий капіта́л — частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника у грошовій формі.

Облігаці́йний капіта́л — капітал, який утворюється за рахунок випуску та продажу облігацій.

Оборо́тний капіта́л — капітал, що його інвестують у поточні активи підприємства.

Основни́й капіта́л — капітал, інвестований в позаоборотні (довготермінові) активи підприємства.

Пайови́й капіта́л — капітал, складений із внесених пайовиками паїв.

Позико́вий капіта́л — кошти чи майно, що їх на певних умовах надають у позику.

Продукти́вний капіта́л — капітал, який функціонує у формі засобів виробництва і робочої сили.

Промисло́вий капіта́л — капітал, який функціонує у сфері матеріального виробництва одночасно в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній.

Резе́рвний капіта́л — частина капіталу підприємства, що є джерелом поповнення основного капіталу, покриття можливих збитків, виплати дивідендів.

Ста́ртовий капіта́л — капітал, необхідний для започаткування власної справи.

Стату́тний капіта́л — початкова, визначена статутом, сума капіталу підприємства.

Фізи́чний капіта́л — капітал у формі матеріальних засобів: машин, обладнання, будівель, споруд та ін.

Фікти́вний капіта́л — капітал у вигляді цінних паперів.

2) рідко. Те саме, що капіталізм.
3) розм. Значна сума грошей. || Багатство, майно.
4) перен. Багатство, цінність, надбання; вплив, авторитет.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.